Get Adobe Flash player

Deklaracja dostępności

Deklaracja1

Polityka Prywatności

pzd.png

Nasz film

ikona - sprawozdanie tekst1 

Prognoza pogody

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu   działa od 1 stycznia 1999 r. Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami) i przepisów z nimi związanych .

PZD zajmuje się zarządzaniem siecią dróg powiatowych na terenie powiatu bocheńskiego. Sieć dróg obejmuje 46 ciągów o łącznej długości 306,3 oraz 59 obiektów mostowych.

 Siedzibą PZD w Bochni jest Miasto Nowy Wiśnicz.

 I. PZD działa na podstawie aktów prawnych:

 1. Ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami)

 2. Ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami)

 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 24.01.1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 03.1986 r.)

 4. Statutu Powiatu Bocheńskiego (Dz. U. Województwa małopolskiego Nr 2 poz. 5 z 1999 r.)

 II. Do właściwości Powiatowego Zarządu Dróg należą sprawy z zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych wraz z obiektami mostowymi.

 Szczegółowy zakres podaje Art. 20 Ustawy z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami.

 Do PZD należy w szczególności:

 1. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej.

 2. Opracowanie projektów planów finansowania budowy, i utrzymania i ochrony dróg, oraz obiektów mostowych.

 3. Realizacja robót związanych z modernizacją, odnową i remontami dróg i obiektów mostowych

 - zabezpieczenie gruntów pod drogi,

 - zabezpieczenie dokumentacji technicznej i formalno - prawnej,

 - zabezpieczenie nadzoru,

 - przygotowanie i przeprowadzenie przetargów.

 4. Pełnienie funkcji inwestora.

 5. Utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.

 6. Realizacja zadań we zakresie inżynierii ruchu.

 7. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych, oraz innych zadań na rzecz obronności kraju.

 8. Koordynacja robót w pasie drogowym.

 9. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu, wyznaczanie objazdów.

 10. Wydawanie zezwoleń na przejazdy ponad normatywne, oraz pobieranie z tego tytułu opłat i kar pieniężnych.

 11. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.

 12. Prowadzenie książek obiektu budowlanego zgodnie z Art. 64 Prawa budowlanego.

 13. Prowadzenie przeglądu i okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.

 14. Wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających.

 15. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.

 16. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogący powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.

 17. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia.

 18. Sadzenie, utrzymanie, oraz usuwanie drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni w pasie drogowym.

 19. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi z „zarządzie PZD”.

 20. Prowadzenie i koordynacji zimowego utrzymania dróg.

 21. W zakresie spraw finansowo- księgowych prowadzenie księgowości i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 22. Prowadzenie spraw organizacyjnych, pracowniczych, BHP, bezpieczeństwa i norm przeciwpożarowych.

 23. Obsługa obywateli i instytucji w sprawie skarg i wniosków.

 24. Prowadzenie ewidencji i rozliczeń dal transportu i sprzętu własnego.

 25. Współdziałanie z gminami Powiatu Bocheńskiego i innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowych.

 26. Wykonywanie innych zadań wynikających z szczególnych przepisów prawa lub zleconych przez Powiat.

 PZD wydaje decyzje dotyczące:

 - zajęcia pasa drogowego

 - wbudowanie urządzenia obcego pod drogą

 - forma i ustawienie reklamy.

 III. PZD do sprawowania swoich właściwości zorganizowany jest następująco:

•   Dyrektor PZD – mgr inż. Tadeusz Białka

 •   Z-ca Dyrektora - mgr inż. Bogdan Sarapata

 •   Główny Księgowy - Henryka Bułat

 •   Główny Specjalista - mgr Magdalena Tabor

 •   Główny Specjalista - mgr inż. Dorota Matlęga

 •   Inspektor ds. Zamówień Publicznych - mgr Wiesława Filipek

 •   Specjalista - mgr Edyta Nalepka

 •   Specjalista ds. kadr i płac - mgr Beata Gardzina

 •   Inspektor nadzoru inwestorskiego - inż. Tomasz Wilk

 •   Inspektor nadzoru inwestorskiego - mgr inż. Eugeniusz Bar

 •   Służby terenowe - Majster – Adam Kowalczyk

 •   Pomoc administracyjna - Gabriela Nalepka

 •   Pomoc administracyjna - mgr Agnieszka Lizak

 •   Pomoc administracyjna - inż. Ewelina Leśniak

 •   Brygada do robót awaryjnych i interwencyjnych – 7 pracowników: 

     - Barylak Jarosław

     - Bodurka Krzysztof

     - Sławomir Stary

     - Andrzej Wojciechowski

     - Tadeusz Ćwik

     - Mirosław Kita

     - Piotr Ryba

 IV. PZD nie posiada własnego majątku trwałego, który stanowi własność Powiatu Bocheńskiego, natomiast posiada prawo trwałego zarządu nieruchomościami oraz pozostałymi środkami trwałymi.

 V. Sprawy wnoszone do PZD są rejestrowane w prowadzonym dzienniku korespondencji. Sprawy są załatwiane zgodnie z KPA.

 Dokumenty gromadzi się w zbiorach oznakowanych odpowiednimi literami i numeracją. Początek gromadzenia dokumentacji 01.01.1999 r. Sprawy załatwia się od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.

 VI. Wykonywanie zadań PZD realizuje zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych ze środków budżetowych państwa przyznawanych Powiatowi Bocheńskiemu w formie subwencji drogowej.

 VII. PZD nie prowadzi działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej.

 

logo_ue_rgb-pion-287.jpg

FDS

FDS

PROW

PROWlogo

Wrota Małopolski

wm

Powiat bocheński

Bez tytułu

BIP

ePUAP

Ministerstwo Transportu

GDDKiA Kraków

ZDW Kraków

Natura 2000

Portal drogowy

Polski Kongres Drogowy